เนื้อหาในการสอบ ก.พ. 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

0
16
เนื้อหาในการสอบ ก.พ. 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

เนื้อหาในการสอบ ก.พ. 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 6 หัวข้อ

 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 2. พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 4. ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 5. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 6. พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562
 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นกาารทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล
 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 

ร่างกำหนด การสอบ ก.พ. 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]