รายงานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2563

0
179

รายงานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2563ครั้งที่ 10/2563เวลา 09.30 น.ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม1.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรและสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 11 รางวัล2.มอบเกียรติบัตรตัวแทนชมรม To Be Number One ที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมระดับประเทศ 4 รางวัล3.มอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2563/4 รางวัล4.มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดเชียงรายปี 2563/1 รางวัล5.มอบโล่รางวัลชนะเลิศชุมชนเกษตรอินทรีย์ในระดับภาคเหนือ 1 รางวัล6.แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ -นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย -นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 -นายนิกร ศิระโรจนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 -นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย -นายนภดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังหวัดเชียงราย -นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่เชียงราย -นายพสุวัตร ยาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงราย -นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย -นายนิคม หวายบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย -นางชญานันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย7.นำเสนอสรุปผลการดำเนินของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2563 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย8.เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ เรื่องให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญและความสนใจการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จะจัดทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้เข้าไปศึกษาดูสถานที่ ดูภารกิจงานที่รับผิดชอบที่เข้าถึงประชาชนได้ผลอย่างไร เรื่องโควิด-2019 มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การ์ดไม่ตก มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ศปก.ทุกระดับ ต้องการให้จัดการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ และเรื่องหมอกควันไฟป่า จากการประชุม นรม.ร่วมกับ ผวจ.18 จังหวัดภาคเหนือ กำหนดวาระจังหวัดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกาศป้องกันไฟป่างดการเผาทุกชนิด9.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 256310.เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด้านปกครองและความมั่นคง เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย และเรื่องโครงการเดินสำรวจที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ด้านเศรษฐกิจ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 และรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ระดับประเทศอยู่ในอันดับที่ 29 ดีกว่าปีก่อน และเรื่องการดำเนินโครงการคนละครึ่งโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ด้านสังคมและวัฒนธรรม เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รถตรวจเคลื่อนที่ 3 4 5 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่อำเภอแม่สาย ทุกมาตรการเข้มข้น งานลอยกระทงต้องบังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ส่วนเรื่องโรคไข้เลือดออกสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ด้านการบริหารจัดการ เรื่องสรุปผลและแผนการดำเนินงานโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย11.เรื่องพิจารณา ให้ที่ทำการปกครอ งจังหวัดเชียงรายเสนอแผนจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมกับการเยี่ยมอำเภอที่ห่างไกลการคมนาคมบนที่สูง โดยจะแจ้งให้ทราบที่หมายและพิกัดต่อไป12.เรื่องเพื่อทราบนำเสนอโดยเอกสาร เรื่องสรุปภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เรื่องสรุปรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เรื่องแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงราย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13.เรื่องอื่น ๆ ไม่มี14.เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่