เชียงรายประกาศงดเผาต่ออีก 1 เดือน

0
636

ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “๙๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” โดยกำหนดห้ามการเผา
ทุกชนิด ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
จนทำให้จำนวนจุดความร้อนลดลงเป็นลำดับหนึ่งใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ นั้น

จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของ
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มลพิษหมอกควันที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM25 เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โดยให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือมิให้มีการเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุการเกษตรและขยะมูลฝอยในที่โล่ง
ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท สถานที่ราซการ เอกชน ที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือน ที่อยู่
อาศัย พื้นที่ริมทาง และพื้นที่อื่นๆ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรเป็นการนำไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายโดยวิธีที่เหมาะสม เช่น ผลิตปุ้ยอินทรีย์ ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น สำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ให้คัดแยกและนำขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเลือกวิธีการกำจัดขยะตามประเภทให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติกับผู้เผาขยะมูลฝอย เผาใบไม้กิ่งไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด ซึ่งเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๒. การเผาในพื้นที่ป่ายังถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพบเห็นไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น
สามารถแจ้ง สายด่วนรับแจ้งเหตุไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) 0 ๕๓๗๑ ๒๖๐๓ สายด่วนพิทักษ์ป่า ๑๓๖๒ และสายด่วน ๑๙๑ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. การบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและฝุ่นควัน จากการจราจร
ทางบก การขนส่ง การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน และการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจาย และควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษมิให้เกิดมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔. ให้นายอำเภอท้องที่ แจ้งกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์
ประจำตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดส่องดูแลประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือราษฎรงดเผาในที่โล่งทุกชนิดและปฏิบัติตามประกาศนี้ หากพบว่ามีการเผาจนไฟลุกลามไหม้ป่า ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลฝุ่น
ละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนผลกระทบทางด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และร่วมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่