“เชียงรายเมือง ศิลปะ”เปิดบ้าน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

1
683
เชียงรายเมืองศิลปะ

สวธ.ร่วมกับจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมือง ศิลปะ” เปิดบ้าน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เช้าวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายปรเมศวร งามพิเชษฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2552 ที่ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร บ้านป่าเมี่ยง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่ที่สนใจศิลปะเข้ามาเรียนรู้การทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ

โดยศิลปวัฒนธรรมถือเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านมนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน รวมถึง การเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป ภายในพิธีการ มีนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และยังมีเหล่าศิลปินแห่งชาติในสาขาต่าง ๆ อาทิ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) สมาคมขัวศิลปะ นำโดย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นายปรเมศวร งามพิเชษฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินไทยร่วมสมัย ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศนานับปการ โดยท่านได้อุทิศตนให้กับงานการกุศล โดยร่วมบริจาคผลงานให้กับสาธารณกุศล ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะดำรงรักษา และพัฒนาผลงานศิลปกรรมอันล้ำค่าให้เป็นมรดกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง โดยได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในแบบนามธรรมที่มีบุคลิกเฉพาะตัว และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย โดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณี มาผสมผสานกับเทคนิคแบบศิลปะตะวันตก อันเป็นการสะท้อนถึงสาระทางพุทธปรัชญา เพื่อชี้นำสังคมและพัฒนาสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ของวงการศิลปะ และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลอีกมากมายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ด้าน นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ด้วยเล็งเห็นว่า บ้านศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม คือ แหล่งสั่งสมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่สามารถสื่อผ่านผลงานของศิลปินแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในหลายสถานะด้วยกัน ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งสาธารณชนจะได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาที่แสดงถึงอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติ และเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยเกิดการหวงแหน ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับการจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2552 อย่างเป็นทางการในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 28 ซึ่งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า บ้านศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านจิตรกรรมร่วมสมัยของไทย โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ได้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของชาติ ให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไป สำหรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ปัจจุบันอายุ 72 ปี เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2491 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายเจริญ และนางสิน เถาทอง สำเร็จการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 2 (จิตรกรรม) ปริญญาโท (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับทุนไปศึกษา ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นับว่าเป็นศิลปินที่มีแนวคิดที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพ ระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ กิจกรรมเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงชุด ฟ้อนศรีเวียงเชียงราย โดยแม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) พุทธศักราช 2559 การแสดงวงดนตรีล้านนาร่วมสมัยจาก The Thais พิพิธภัณฑ์บ้านดำเชียงราย การแสดงขับซอ โดยนายทศรรห์ วันดี และคณะ จากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา การตีกลองสะบัดชัย ชุดเสียงก้องกลองล้านนา โดย นายธนวัฒน์ ราชวัง และคณะ จากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และ ดร.ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากการแสดงจากเหล่าศิลปินแห่งชาตินี้แล้ว ผู้เข้าร่วมในงานยังจะได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ด้วยความตื่นตาเพลิดเพลินไปพร้อมกันด้วย โดยผู้ที่สนใจเข้าชมบ้านศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร จังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อ ฐานข้อมูลดุลยภาพศาสตร์และศิลป์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทองได้ทางโทรศัพท์ 0823237084 อีเมล preecha.ebook@gmail.com หรือเฟซบุ๊ก Preecha Thaothong และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th หรือ เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม ได้อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่