คำสั่ง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม) อำเภอเวียงป่าเป้า

0
313

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม)

ตามที่ จังหวัดเชียงรายได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงราย ที่ ๑๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และ ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล
เป็นพื้นที่ควบคุม นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๓)และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงราย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. อำเภอเวียงป่าเป้า ได้แก่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงป่าเป้า (ปก.อ.วียงป่าเป้า) และศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ดำเนินการดังนี้

๑. ควบคุม ติดตาม ดูแล ผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พัก
อาศัย (Home Quarantine) โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) โดยปลัดอำเภอ
ผู้ประสานงานประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังมิให้บุคคลตังกล่าวกระทำผิดเงื่อนไขการกักกันตัว ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด หากพบว่าผู้ถูกสั่งให้กักกันตนเองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวทันที

๒. เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวซ้อง
ร่วมกับประชาชนในตำบลพื้นที่ควบคุม คันหาและติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต ) โดยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำ
ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวซ้อง ชี้แจงให้ประชาชนในตำบลพื้นที่ควบคุม ถึงประกาศคณะกรรมการการโรคติดต่อ ฉบับที่ ๕๔ ลงวันที่ ๑๖ เมบายน ๒๕๖๔ ห้ามมิให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกประเภท อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVD – 19) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงป่าเป้า (ศปก.อ.เวียงป่าเป้า) สามารถเสนอ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย พิจารณาสั่งปีดสถานที่เสี่ยง หรือห้ามเข้า – ออก ในพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของตำบลหรือทั้งตำบลได้เป็นกรณีไป

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย


ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่