คำสั่ง กำหนดมาตรสำหรับพื้นที่ตำบลควบคุม

0
405

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
ที่ ๒๓/๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรสำหรับพื้นที่ตำบลควบคุม
ตามที่ จังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และ ที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็น วงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเขียงราย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๐ประกอบมาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่ง กำหนดมาตรสำหรับพื้นที่ตำบลควบคุม ดังนี้

๑. ให้งดจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง งานทำบุญ งานประเพณีต่างๆ ยกเว้น งานศพ โดยให้ผู้จัดปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

๒. เข้มงวดมาตรการทางสาธารณสุขในสถานที่สาธารณะ ในชุมชนที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน แหล่งการค้าในชุมซน หรือสถานที่ที่มีลักษณทำนองเดียวกัน

๓. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) พิจารณาร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมซน ในการกำหนดมาตรการ โดยความเห็นชอบร่วมกัน ในการปิดพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบล รวมถึงการห้ามเข้า – ออก
ในพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือทั้งตำบลได้ หากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคในวงกว้างและยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกัน
และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา
๓๐ รรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่