คำสั่ง กำหนดมาตรการสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่มีเส้นทางเดินรถ ในเชียงราย

0
538

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
ที่ ๒๑/๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่มีเส้นทางเดินรถ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามที่ ปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดเซียงราย ยังมีแนโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นั้นเพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒0 ประกอบมาตรา ๒๒ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการสำหรับรถโดยสารสาธารณะมีเส้นทางเดินรถ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดที่นั่งหรือที่ยืนผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing โดยเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันตามความเหมาะสม หรือติดตั้งอุปกรณ์ ฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคผ่านละอองฝอยสารคัดหลั่ง

๒. จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสารหรือ
เข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

๓. ไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสาร และกำกับ
ดูแลให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการ และผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจัดให้มีหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ราคา
ประหยัดสำหรับผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีจุดจำหน่าย ณ บริเวณสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือจุดที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

๔. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ

๕. ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ ” และควบคุม กำกับ ดูแล ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ “
หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
มื่อขึ้นรถโดยสารสาธารณะทุกคันในทุกเส้นทางการเดินรถ และให้พนักงานประจำรถตรวจสอบการสแกน
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วย

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา
๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย


ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่