เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก

0
145

เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก “Short film contest 2022” ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว ผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง“การประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เชิญร่วมประกวดภาพยนต์สั้น Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ” เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงาน ภาพยนต์สั้น ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับศิลปิน ผู้กำกับ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนต์มืออาชีพ ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอันดับต้นของประเทศ ประกอบด้วย “อ๊อด” บัณฑิต ทองดี, “ปัด” ปรัชญา ปิ่นแก้ว, “ปื๊ด” ธนิตย์ จิตนุกูล influencer ของโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ” จึงขอเชิญชวนบุคคลประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเปิดมุมมอง ประสบการณ์ของตัวคุณ ไอเดียดี มีหัวใจ ใส่ความสร้างสรรค์ ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น Short film contest 2022 “มาเหนือ” โดยมีรางวัลให้ รวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และยังได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ร่วมพูดคุย work shop แชร์ประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานโดนๆ โดยพี่อ๊อด บัณฑิต ทองดี และพี่ปัด ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผ่านระบบ Zoom และ Live Streaming ผ่านทาง Facebook Fanpage มาเหนือ สามารถนำความรู้ในครั้งนี้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งชิ้นงานเข้าประกวดในโครงการ ฯ นี้ได้

สำหรับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้ หัวข้อ “มาเหนือ” ต้องเสนออัตลักษณ์เด่นของการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรราม 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์ ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ชายแดนไทย-ลาว ,จีนตอนใต้ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย โดยมีชาติพันธ์มากกว่า 60 ชาติพันธ์

มีประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิดสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของ ภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Digital Channel ได้อย่างเหมาะสม และสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดซึ่งผลงานทั้งหมดก็จะผ่านกระบวนการตัดสินของคณะกรรมการและมีพิธีการประกาศผลการตัดสินกันในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 @โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live การตัดสินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ “อ๊อด” บัณฑิต ทองดี, “ปื๊ด” ธปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล, “ปัด” ปรัชญา ปิ่นแก้ว

โดยการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทย กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งการส่งเสริมการทำการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมือง

นโยบายการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาดเพื่อกระจายรายได้สู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและที่มีคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน จากจุดแข็งและโอกาสหลายๆด้าน จึงควรดำเนินการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ภาคบริการและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในจังหวัดต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยคงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนผ่านสื่อภาพยนตร์, เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงานภาพยนต์สั้น ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยระดับต้นของประเทศ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนต์มืออาชีพ และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังกล่าว

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น ๔ จังหวัดล้านนาตะวันออก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ทีมๆตั้งแต่ 2-3 คน ทีมละไม่เกิน 3 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้นโดยแต่ละทีมจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้
  • เป็นทีม ทีมๆตั้งแต่ 2-3 คน ทีมละไม่เกิน 3 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้นโดยแต่ละทีมจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้

รางวัลการประกวด
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร

  • 6 มิถุนายน 2565 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบแรก 20 ทีม
  • วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน20 ทีม เข้าร่วมรับฟังอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบ Onsite และ Online พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อ Social Media
  • วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
  • ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย (ภายในเวลา 18.00 น.)
  • วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบสอง 10 ทีม
  • นที่ 16 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ พร้อมเสนอผลงาน 10 ทีม (ผ่านรูปแบบนิทรรศการและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์) @โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

ช่องทางการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก Facebook Fanpage มาเหนือ และสามารถส่งใบสมัครมาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ทางอีเมล shortflim.manuea@gmail.com
2.ส่งผลงานทางแพลตฟอร์ม Google ฟอร์ม โครงการฯ

ติดต่อสอบถาม E-Mail : shortflim.manuea@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โทร. 095-5629-387,093-2132-877, 091-9851-414

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]