คำสั่งกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม(เพิ่มเติม)

0
607

ตามที่ จังหวัดเชียงรายได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม นั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD – 19)ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการหบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแทร่ระบาดของโรคริคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๔) (๗)และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงมีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. อำเภอเมืองเชียงราย ได้แก่ ตำบลแม่ยาว

๒. อำเภอพาน ได้แก่ ตำบลทรายขาว

๓. อำเภอแม่ลาว ได้แก่ ตำบลบัวสลี

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงราย (ศปก.อ.เมืองเชียงราย) ศูนย์ปฏิบัติการลวบคุมโรคอำเภอพาน (ศปก.อ.พาน) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ลาว (คปก.อ.แม่ลาว) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (แปก.ต.) ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ดำเนินการดังนี้

๑. ควบคุมติดตาม ดูแล ผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) โดยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ควรระวังมีให้บุคคลหังกล่าวกระทำผิดเงื่อนไขการกักกันตัว ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด หากพบว่าผู้ถูกสั่งให้กักกันตนเองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ ไห้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวทันที

๒ เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในตำบลพื้นที่ควบคุม ค้นหาและติตตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.) โดยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ประชาชนในตำบลพื้นที่ควบคุม ถึงประกาศคณะกรรมการการโรคติตต่อ ฉบับที่ ๕๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ห้ามมิให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรศัติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD – 19) ทุกประเภท อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVD – 19) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเกอเมืองเชียงราย (ศปก.อ.เมืองเชียงราย) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำภอพาน (ศปก.อ.พาน) และศูนย์ปฏิบัฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ลาว(ศปก.แม่ลาว) สามารถเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียราย พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยง หรือห้ามเข้า – ออก ในพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของตำบลหรือทั้งตำบลได้เป็นกรณีไปหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ ศ. ๒๕๕๘ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พศ 2564

(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ประฐานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่