เชียงรายขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0
337

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย-เทิง หมู่ที่ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือรายงานผลและติดตามผลการควบคุมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดเชียงรายด้วยความพร้อมเพรียง

 การประชุมเริ่มด้วย การแจ้งรายละเอียดในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จากนั้น ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดกิจกรรมออกตรวจควบคุมเดือนละ 4 ครั้ง ทั้งการป้องปรามแนะนำ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ ทั้งในสถานศึกษา มีการเฝ้าระวังโดยเปิดรับเรื่องร้องเรียนในการโฆษณา การเสนอโปรโมชั่น การสื่อสารทางระบบออนไลน์และสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมายทั้งการจับกุมดำเนินคดีการขึ้นป้ายเชิญชวนในตัวสินค้า มีการจับกุมการบริโภคภายในวัด หรือ สถานที่ราชการ ที่สาธารณะในอำเภอต่าง ๆ มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมและกลุ่มอาชีพ การรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ การจัดตั้งกลุ่มบำบัดช่วยเลิกสุราจากคนหัวใจเพชรพื้นที่อำเภอเวียงชัย การจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา การสร้างแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมเรียนรู้งดการดื่มสุราและยาสูบทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งในปีต่อไปได้เตรียมการจะจัดอบรมวิทยากร การขยายพื้นที่ควบคุม การสร้างเครือข่าย เก็บข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมในปีต่อไป ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้นำไปสู่การลด ละเลิก ทั้งบุหรี่และสุราในที่สุด อีกทั้ง การสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.ในการดำเนินการด้านหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พร้อมขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อไม่ให้ค้างจ่ายสะสม การรับเรื่องร้องเรียนจากกรณีการโฆษณาเชิญชวนให้เยาวชนชิงโชคจากสุราในหลายพื้นที่

ในที่ประชุมยังได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน มาตรการการควบคุมอย่างจริงจังและเข้มข้น พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและวางระบบ AOC การสื่อสารเพื่อให้การรักษาในเบื้องต้นในขณะนำส่งโรงพยาบาล เพิ่มความเข้มในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และติดตามผลในโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์อย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน วัณโรค การฆ่าตัวตาย และสุขภาพจิตที่มีสาเหตุจากการติดสุรา พร้อมให้คณะกรรมการติดตามสถานการณ์และศึกษาบทเรียนจากการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนจากสาเหตุการดื่มสุรา รวมถึงการรับมือฉุกเฉินกรณีผู้เมาสุราอาละวาททำลายทรัพย์สินในโรงพยาบาล การสื่อสารกิจกรรมลดละเลิกสุราเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2563-2564 และรายงานการดำเนินงานของจังหวัดเชียงรายในการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันของงานยาเสพติดและสุขภาพจิต และอุบัติเหตุ-อุบัติภัยของงาน NCD เพื่อรณรงค์ตามแนวทาง “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ไปพร้อมกันด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่