กกต.ประกาศเลือกตั้งใหม่ 5 เทศบาล

0
1151

กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ใหม่ เทศบาล 5 แห่งตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

โดยมีการเลือกตั้ง จำนวน 2,472 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร จำนวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 195 แห่งเทศบาลตำบล จำนวน 2.247 แห่ง นั้นปรากฏข้อเท็จจริงจากการนับคะแนนว่า มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีบางคนไม่ใด้รับเลือกตั้ง เพราะเหตุที่ไมได้คะแนนมากกว่คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 110 และมาตรา 111 ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหมั รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โตยผู้สมัครรายเติมทุกรายที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดตังกล่าวไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ จังนี้กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทคบาลสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่จะพีงมีในเขตการเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนไม่ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 คน

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซามเรียง เชตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัยจังหวัฒมหาสารคาม จำนวน 5 คน

3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทำสุด เขดเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 คนกรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 111 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่จะพึ่งมีในเขตเลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ใด้รับเลือกตั้งเพราะเหตุว่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดจำนวน 2 แห่ง

1. การเลือกตั้งนายกเทสมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอทธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 คน

2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองยาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีจำนวน 1 คนสำหรับการเลือกตั้งนายกเทสมนตรีตำบลตอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาซิกสภาเทศบาลตำบลซามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคามกำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2561 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564ตั้งแต่เวลา 08.30-1 6.30 นาฬิกา ส่วนการเสือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทำสุด เขตเลือกตั้งที่ 1จังหวัดเชียงราย กำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 18 เมษายน 2561 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยสมัคะได้ที่สำนักงานเทศบาลนั้น ๆสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง xaw.ect go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ประจำจังหวัดเชียงราย

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตินเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444 “ทุกค่าถาม มีคำคอบ ทุกคำตอบ เราคิคตามด้วยความไส่ใจ”

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่