จังหวัดเชียงรายประกาศกำหนดพื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม

0
1208

ด้วย ปราณฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)ระลอกใหม่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อไววัสโตโรนา 2019 (COVD – 19) เป็นจำนวนมาก และยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโตยกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายตังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019(COVID – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 66 (๑) (๗) และมาตรา ๓๔แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง กำหนดให้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม ดังนี้

๑. อำเภอเมืองเชียงราย

๑ ตำบลเวียง

๒ ตำบลรอบเวียง

๓ ตำบลริมกก

๔ ตำบลบ้านดู่

๕ ตำบลท่าสุด

๒ อำเภอแม่สาย

๑ ตำบลแม่สาย

๒ ตำบลเวียงพางคำ

๓ ตำบลโป่งงาม

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงราย (ศปก.อ.เมืองเชียงราย) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนตรเชียงราย (คปก.ทน.เชียงราย) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ดำเนินการดังนี้๑. ควบคุม ติดตาม ดูแล ผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อสั่งให้กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Horne Quarantine) โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ตปก.ต.) โดยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมซน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ฝ้าระวังมีให้บุตคลตังกล่าวกระทำผิดเงื่อนไขการกักกันตัว ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด หากพบว่าผู้ถูกสั่งให้กักกันตนเองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ดำเนินการแจ้งความคำเนินคดีกับบุคคลคังกล่าวทันที๒. เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในตำบลพื้นที่ควบคุม คันหาและติดตามรู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

แ. เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ตปก.ต.) โดยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล องตักรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมซน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ประชาชนในตำนลพื้นที่ควบคุม ถึงประกาศคณะกรรมการการโรคติดต่อ ฉบับที่ ๕๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕’๖๔ ห้ามมิให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ทุกประเภท อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ หากมีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVD – 19) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงราย (คปก.อ.เมืองเชียงราย) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ตปก.อ.แม่สาย) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.เชียงราย) สามารถสนอดณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงราย พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยง หรือห้ามเข้า – ออกในพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของตำบลหรือทั้งตำบลได้เป็นกรณีไปหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕ดแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงราย/ประชานคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่