สอบท้องถิ่น 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ ที่นี่

0
629

สอบท้องถิ่น 2564 เช็ครายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบที่ผู้เข้าสอบปฏิบัติ หลักฐานที่ใช้แสดงตน ข้อห้าม การตรวจคัดกรองโควิด

ล่าสุดนายคำรณ โกมลศุภกิจ ในฐานะประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้

วัน เวลาและสถานที่สอบ

 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้
 • เวลา 09.00-11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

สอบท้องถิ่น2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เวลา สถานที่สอบทุกภาค คลิ๊กที่นี่

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ผู้สมัครสอบที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน และให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ

หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์  http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค” 

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบ ดังนี้ 
 • ผู้เข้าสอบต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีตัวอักษรหรือลวดลาย สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านั้น) ไม่นุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใด ๆ และห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าสอบที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีดำไม่มีลวดลายและไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด
 • ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่มีสายคล้องคอ ไม่มีลวดลาย ไม่มีช่องใส่กระดาษซับและไม่มีการใส่กระดาษซับไว้ด้านในหน้ากาก โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ ยกเว้นขณะแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องนำหน้ากากอนามัยมาเอง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

 •  บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบซึ่งพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ htp://dlaapplicant2564.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” ที่ได้อัพโหลดภาพถ่ายสี หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อเข้าสอบ
 • หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการรับสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบแต่หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
 • หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

การสอบข้อเขียน

1. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แต่จะเข้าห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

2. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 15 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ (โดยคณะกรรมการประจำสนามสอบเป็นผู้ประกาศแจ้งเวลา)

3. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครสอบ และตามวัน เวลาสถานที่สอบ ที่กำหนด ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ

4. ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าสอบนั้น ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

5. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ เบอร์ 2 บีขึ้นไปและยางลบ ไปเอง

6. ผู้เข้าสอบจะต้องตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวสอบ และลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น หากไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องหรือฝ่าฝืน หรือหากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำตอบในกระดาษคำตอบที่มิใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

7. การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 • ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม ห้ามมิให้ระบายไม่เต็มวงกลม
 • หรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนการระบายไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำ เบอร์ 6 บีขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ดินสอ
 • ที่จางกว่าที่กำหนด หรือดินสอสีอื่นหรือปากการะบายกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
 • ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปก
 • แบบทดสอบ (ข้อสอบ) ที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

8. ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า นาฬิกาทุกชนิดโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด (นอกจากดินสอดำ และยางลบที่ใช้สำหรับทำข้อสอบ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ยุติการสอบ โดยให้นั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

9. ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จาก
อินเทอร์เน็ต ที่มีรูปถ่ายหน้าตรง (ตามข้อ ๒.๓ (๑) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ

10. ห้ามผู้เข้าสอบนำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นใดเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบอย่างเด็ดขาด

11. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สั่งตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

12. ระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ในทุกกรณี จนกว่าจะหมดเวลาสอบ

13. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ และห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

14. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากฝ่าฝืน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจสั่งให้ยุติการสอบและปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ แต่ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ

15. ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ และไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

16. ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

17. เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

18. ห้ามพระภิกษุหรือสามเณร เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ) เพื่อพิจารณาปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และเมื่อผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้แล้ว

หากเป็นกรณีทุจริตจะถูกตัตสิทธิในการสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดไป และจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริต หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

อนึ่ง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราซอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ

ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานว่าด้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบกำหนดหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบ เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่