เชียงรายประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน อยู่บ้าน 14 วัน

0
571

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๕๔
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID – 19)

ตามที่ ปรากฎสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)
ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นจำนวนมาก และยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น
เพื่อเป็นการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) อาศัยอำนาจตามข้อกำหนตออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ ข้อ ๓ และ ข้อ อ(๑)ประกอบมาตรา ๒๒ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่ารายการจังหวัด เชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ดังนี้

๑. เฝ้าระวังตนเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน และงตการเดินทางออกไปปฏิบัติภาระกิจนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๓๐ เมบายน ๒๕๖๔

๒.งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาตของโรคตัตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ทุกประเภท เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนคนม่วน(สันโค้งน้อย) กิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ในลักษณะต่างๆ ทุกประเภท

๓. ขอความร่วมมือให้ประชาชนงตหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการหลีกเสี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีการแพร่ระบาตของโรคที่อาจทำให้
เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

๔.ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงขาย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่