เชียงใหม่ งด-เข้าออก 5 อำเภอ

0
995

5 อำเภอห้ามเข้า

1. สันทรายน 2. เมือง 3. สันกำแพง 4. หางดง 5. สารภี

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ ๓

ด้วยปรากฏว่าเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕’๖๔ เป็นต้นมานั้น จากการสอบสวนโรคพบว่า โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น สายพันธุ์อังกฤษ มีการกลายพันธุ์
ในส่วนที่จับของพื้นผิว คือ จับได้ง่าย แพร่พันธุ์ได้ง่าย เพิ่มจำนวนง่าย และปริมาณมาก และพบว่ามีการระบาด
ในสถานบันเทิง กิจกรรมรวมคนจำนวนมาก หรือการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในพื้นที่ปิดและแออัด โดยในขณะนี้
พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการ
ในการป้องกันโรคทั้งจังหวัด โดยความร่วมมือของประชาชน อันจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลง
ให้เร็วที่สุด ดังนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ช้อ ๑ งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งในระดับชุมชนและระดับครอบครัว กิจกรรมชุมนุมอื่น ๆ เป็นต้น


ข้อ ๒ งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโซนสีของอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่จัดทำโซนสีของตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่

ข้อ ๓ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การตรวจวัดอุณหภูมิ
การลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ ” หลีกเสี่ยงไปยังสถานที่แออัดและเป็นสถานที่ปิด

ข้อ ๔ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงใหม่ได้ออกประกาศหรือมีคำสั่งให้ถือปฏิบัติทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชน เพื่อควบคุมไม่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่