กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

0
509

คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๔/๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติตเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ด้วย ปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในคสัสตอร์สถานบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว พนักงาน นักตนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานตรและปริมณฑณ
ทั้งยังปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้ใต้เดินทางต่อไปยังอีกหลายจังหวัด ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทบผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน ๓ ราย ในคลัสเตอร์ดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD – 19) สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามข้กำหนตออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ ข้อ ๓ และ ข้อ ๓l๓)
ฉบับที่ ๑๕ ข้อ อ และฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ และข้อ ๕ และฉบับที่ ๓๘ ช้อ ๘ และข้อ ๙ ประกอบมาตรา ๒๒ (๑)
(๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๘/๒๕๒๔’ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
จึงมีคำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ดังนี้
๑. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถนที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน ๒๔… นาฬิกา แต่ให้งคกิจกรรมที่มีการ
สัมผัสกันใกล้ชิด งดการเต้นรำ งดการจัดคอนเสิร็ต งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
๒. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถปิดดำเนินการไต้ตามปกติ แต่ไม่เกิน ๒๔..
นาฬิกา
๓. การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเปิดบริการ
โดยให้มีการบริโภคในร้านใด้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ นาฬิกา
๔. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สามารถปิดตำเนินการได้ตามปกติ แต่ให้จำกัดจำนวนผู้เข้า
ใช้บริการไม่ให้แอฮัต และให้งตกิจกรรมส่งเสริมการขาย
๕. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดคำเนินการไต้ตามปกติ ในส่วน
ของการแข่งขันให้จำกัดจำนวนผู้เข้าขม
๖. สถานศึกษาทุกระคับ และสถาบันกวดวิชา ให้เปิตเรียนได้ตามปกติหรือผสมผสาน
ตามความพร้อมและสถานที่โดยมิให้แออัด
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (D M H T T) ประกอบด้วย
ว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ
(H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ
(T-Thaichana/หมอซนะ อย่างเคร่งครัต
หากผู้ใตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตันไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่