ผู้ว่าเชียงราย สั่งปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพประเภท ป้องกันการแพร่ระบาดของ(COVID – 19)

0
326

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
ที่ ๓๑/๒๕๖๔
เรื่อง ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า

ตามที่ ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเขียงราย นั้น

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๒ ข้อ ๕ ประกอบมาตรา ๒๒ (๑) (๗) และมาตรา
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่ง ให้ปิด
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา
๓๐ รรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่