เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่

0
491

ด้วยผลการนับคะแนนการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่สุด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และข้อ ๒๐๖ ของระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ไว้ดังต่อไปนี้

๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลท่สุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๔. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่สุด ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๖ คน การเลือกตั้งให้ถือเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นเขตเลือกตั้ง

๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง ดังนี้

๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุดที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน

พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่

(๑) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยพลู ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

(๒) หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

(๓) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

(๔) หมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิเชียร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร

ประจำตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมี

หมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๓ ใบรับรองแพทย์

๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง

ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เชนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ รูป

๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปี

ที่มีการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕”‘๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้

เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาชีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน

หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย

กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กฎหมายกำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุคนธ์ เรือนสอน)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่