จังหวัดเชียงราย หารือติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ

0
423

จังหวัดเชียงราย หารือติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานด้านแผนงานและโครงการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง และยังได้รับเกียรติจากพลเอก ธนยศ พิ้งทองฟู ที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบแผนการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 หลังตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรเชิงท่องเที่ยวที่มีการผสมผสานต้นแบบจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพีะราชดำริ โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คณะทำงานแต่ละด้านได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและแนวทางเดียวกัน โดยให้รวมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในส่วนเดียวกัน มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละท่านรับผิดชอบในส่วนงานในการกำกับดูแลในแต่ละคณะทำงาน และอาศัยปัจจัยการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาดินน้ำป่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีพุทธ ด้านบริหารจัดการ ในส่วนของการพิจารณา คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานส่วนศึกษาวิจัย ส่วนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดินน้ำป่า คุณภาพชีวิต การขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการขับเคลื่อนโดยนายอำเภอเชียงของ แนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมในปีงบประมาณ 2564 โดยจ่าจังหวัดเชียงราย ข้อเสนอแผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 ในการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานการประชุมได้มอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนตามแผน และเพิ่มเติมคณะทำงานจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงบประมาณและบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาสู่การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสามารถพัฒนาไปในความก้าวหน้าอย่างมาก หากมีปัญหาอุปสรรคให้ร่วมกันหารือแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อให้ภารกิจได้รับการขับเคลื่อนไปได้ด้วยความก้าวหน้าเรียบร้อย และมีความคืบหน้าในเชิงประจักษ์ทุกระยะ ซึ่งจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายในการดำเนินงานและประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในเชิงประจักษ์ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่