คำสั่งจังหวัดเชียงราย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

0
357

คำสั่งจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้
๑. ยกเลิกความในข้อ ๕ ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ ๖๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
๒. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพรโรคได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสังสรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรืองานประเพณี ให้งดการจัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอรอล์หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานดังกล่าว
กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามข้อกำหนดและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ เมื่อข้อกำหนดและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย นี้ได้มีการปรับระดับมาตรการในเรื่องจำนวนบุคคลให้เข้มงวดขึ้นให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดำเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถนการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กำหนด


ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่