10.10 น. D-DAY เชียงรายระดมฉีดน้ำ เผื่อจะลดหมอกควันลงได้บ้าง

0
798

10.10 น. D-DAY เชียงรายผนึกพลังตอบโต้กับฝุ่นควัน รวมกำลังสร้างเมฆ ระดมฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นขึ้นสู่อากาศพร้อมกันทั้งจังหวัด หลังค่าคุณภาพอากาศสูงเกินมาตรฐานมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงราย ได้รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นเพื่อ “เติมลมหายใจให้อากาศ” เชียงรายจะสร้างเมฆ อาทิ การฉีดพ่นละอองน้ำจากที่สูง อาคารสูง การฉีดล้างถนน รดน้ำต้นไม้ ฉีดล้างหลังคาและบริเวณบ้าน ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น โดยเริ่มปฏิบัติการพร้อมรวมใจกันทั้งจังหวัดเชียงราย ในวันนี้ เวลา 10.10 น. เพื่อช่วยลดการสะสมของฝุ่นควัน และบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นควันในระยะเร่งด่วน อีกทั้ง สร้างความชุ่มชื้นและความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย จำนวน 21 คัน จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต15 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 กรมทหารราบที่ 17 กองพันที่3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่1 ที่2 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ตลอดทั้ง ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่รวมใจผนึกกำลังฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ ลดฝุ่นควันจากภายนอกและฝุ่นควันข้ามแดน ในขณะที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในจังหวัดเพียงเล็กน้อย จากวิกฤติการณ์ด้านฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 25-31มี.ค.64) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง) โดยพบว่ามีค่าสูงสุดในวันที่ 31 มี.ค.2564 วัดได้ 424 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดเชียงรายไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการสกัดกั้นต้นเหตุของมลพิษทางอากาศ ตามแนวทาง “ควันจะไม่เกิด ถ้าไม่มีไฟเกิดขึ้น ไฟจะไม่เกิดถ้าไม่มีคนไปจุด” โดยได้ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด 90 วัน ปลอดการเผาจังหวัดเชียงราย การจัดชุดลาดตระเวนประจำตำบลเสี่ยงเพื่อป้องปรามการเผา การจัดกำลังพลผสมฝังตัวรณรงค์สร้างกระแสงดเผาทุกชนิด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ ตลอดทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัดในทุกวันตามสถานการณ์ ผ่านสื่อทุกแขนงด้วยภาษาที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จนสามารถควบคุมการเผาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเปรียบเทียบจากจุดความร้อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ( 1 ม.ค.-31 มี.ค.64) ปี 2564 จังหวัดเชียงราย มีจุดความร้อนสะสมลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 77.55 และยังเป็นจังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมน้อยที่สุดใน 9 จังหวัดภาคเหนืออีกด้วย พร้อมกับขอความร่วมมือกับจังหวัดในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดการเผาและลดฝุ่นควันพิษทุกชนิดอีกด้วย แม้จังหวัดเชียงรายจะได้ดำเนินการตามมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังกล่าวอย่างเข้มข้นมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่วิกฤติฝุ่นควันยังคงเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมการเผาของพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จังหวัดเชียงรายไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้ง ปัญหาความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลต่อมาตรการควบคุมการงดเผาของเกษตรกรที่มีอาณาเขตจรดประเทศไทย ดังนั้น เพื่อทุเลาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นเพื่อ “เติมลมหายใจให้อากาศ” เชียงรายจะสร้างเมฆ พร่อมกับสร้างความชุ่มชื้นและความชื้นสัมพัทธ์ให้เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้กำหนดจุดใหญ่ในการทำกิจกรรม ได้แก่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และอำเภอทุกอำเภอตรงจุดที่กำหนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ของประชาชนและไม่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ที่เราจะก้าวไปพร้อมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่